ردیفنام فرایندنام بخش متولی فرایندمخاطبین فرایندتوضیحات تکمیلیمدارک مورد نیازلینک راهنما کاربری
1کميسيون بررسي موارد خاص دانشجويان داخلامور دانشجويان داخلدانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاههاي داخلافزايش سنوات تحصيلي، تمديد سنوات تحصيلي، بازگشت به تحصيل، مرخصي تحصيلي، تغيير رشته-گرايش، تغيير گروه آزمايشي، دفاع از پايان نامه، آزمون جامع براي سومين بار، سايرمدارک اثبات خاص بودن شرايط دانشجو براي طرح موضوع در کميسيون موارد خاص
2فرآيند تاييد مدارک دانشجويان داخل و غير ايرانيامور دانشجويان داخلدانشجويان و دانش آموختگان دانشگاههاي دولتي وزارت علوم، غير انتفاعي، پيام نور، فني و حرفه اي، فرهنگيانتاييد مدارک دانشگاههاي علوم پزشکي و آزاد از طريق اين سامانه انجام نمي شودتصوير مدارک تحصيلي جهت ترجمه
3فرآيند لغو تعهد آموزش رايگانامور دانشجويان داخلدانش آموختگان دوره روزانه دانشگاههاي دولتي1. ثبت درخواست متقاضي در پورتال 2. بررسي و تاييد دانشگاه 3. پرداخت متقاضي (در صورت نياز) 4. بررسي نهايي در سازمان امور دانشجويان 5. ارسال نتيجه به دانشگاه جهت مشاهدهسوابق کاري (در صورت وجود) نامه عدم کاريابي (در صورت احراز شرايط)دانلود راهنماي کاربري