ردیفنام فرایندنام بخش متولی فرایندمخاطبین فرایندتوضیحات تکمیلیمدارک مورد نیازلینک راهنما کاربری
1دريافت تاييديه تحصيلي امکانات...
2مديريت پروفايل متقاضيعموميمتقاضيان استفاده از خدمات سامانه سجادجهت ثبت نام اوليه در سامانه سجاد ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد.بعد از ثبت اطلاعات هويتي در مرحله اول کليد بعدي را فشار دهيد و وارد مرحله دوم شويد.در اين مرحله اطلاعات و مدارک هويتي را تکميل نموده و با زدن کليد بعدي وارد مرحله سوم شويد.در اين مرحله مقاطع تحصيلي خود را بطور کامل وارد نموده و کليد بعدي را فشار دهيد.در انتها و در مرحله چهارم اطلاعات وارد شده را تاييد نهايي نماييد. سپس از منوي خدمات خدمت مورد نظر خود را انتخاب نموده و درخواست مورد نظر خود را ثبت نماييد. لازم به ذکر است در زمان ثبت نام اوليه فقط از شماره تلفن و آدرس ايميل خود استفاده نموده و در صورت استفاده از شماره تلفن و آدرس ايميل تکراري سامانه پيغام خطا نشان خواهد داد.1- مدارک هويتي(شناسنامه و کارت ملي) 2- در صورت انتخاب جنسيت مرد، مدارک مربوط به نظام وظيفه 3- مدارک تحصيلي راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
3فرآيند ثبت درخواست آزمون زبانآزمون زبانکليه متقاضيان مدرک زبان MSRTجهت ثبت نام آزمون زبان MSRT ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس از منوي آزمون زبان در بالاي صفحه گزينه آزمون زبان را انتخاب نموده و در قسمت مشخصات فردي اطلاعات خود را ثبت نماييد.پس از تاييد اطلاعات در سازمان امکان ثبت نام در آزمون زبان در تاريخ ازپيش تعيين شده امکان پذير خواهد بود.لازم به ذکر است قبل از رسيدن به تاريخ آزمون نسبت به تکميل اطلاعات خود اقدام نمائيد. لذا بدون تاييد اطلاعات فردي ثبت نام در آزمون امکان پذير نخواهد بود.مدت زمان بررسي و تاييد اطلاعات در سازمان 7روزکاري مي باشد.در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال نماييد.مدارک هويتي و تصوير آخرين مدرک تحصيلي راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
4تاييد مدارک دانشگاهي جهت ترجمه رسميامور دانشجويان داخلدانشجويان و دانش آموختگان دانشگاههاي دولتي وزارت علوم، غير انتفاعي، پيام نور، فني و حرفه اي، فرهنگيانجهت ثبت درخواست تاييد مدرک جهت ترجمه ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد.بعد از ثبت اطلاعات هويتي در مرحله اول کليد بعدي را فشار دهيد و وارد مرحله دوم شويد.در اين مرحله اطلاعات و مدارک هويتي را تکميل نموده و با زدن کليد بعدي وارد مرحله سوم شويد.در اين مرحله مقاطع تحصيلي خود را بطور کامل وارد نموده و کليد بعدي را فشار دهيد.در انتها و در مرحله چهارم اطلاعات وارد شده را تاييد نهايي نماييد. سپس از منوي خدمات گزينه اداره دانشجويان داخل را انتخاب نموده واز پنجره کشويي گزينه تاييد مدرک جهت ترجمه را انتخاب نماييد.بعد از انتخاب اين گزينه صفحه درخواست باز شده و اطلاعات مربوطه را وارد نماييد.پس از وارد کردن اطلاعات و پرداخت مبلغ مورد نظر روي گزينه کارتابل کليک نموده و کد پيگيري خود را مشاهده فرمائيد.لازم به ذکر است درخواست ثبت شده ابتدا به دانشگاه محل تحصيل شما ارسال شده و بعد از تاييد در دانشگاه ، جهت تاييد نهايي به سازمان ارسال مي شود.مدت زمان تاييد درخواست در دانشگاه را از دانشگاه محل تحصيل خود پيگيري نموده و مدت زمان تاييد درخواست در سازمان حداکثر 15 روز کاري مي باشد.در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال نماييد.تصوير مدارک تحصيلي جهت ترجمه راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
5فرآیند لغو تعهد آموزش رايگانامور دانشجويان داخلدانش آموختگان دوره روزانه دانشگاههاي دولتيجهت ثبت درخواست لغو تعهد آموزش رايگان ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد.بعد از ثبت اطلاعات هويتي در مرحله اول کليد بعدي را فشار دهيد و وارد مرحله دوم شويد.در اين مرحله اطلاعات و مدارک هويتي را تکميل نموده و با زدن کليد بعدي وارد مرحله سوم شويد.در اين مرحله مقاطع تحصيلي خود را بطور کامل وارد نموده و کليد بعدي را فشار دهيد.در انتها و در مرحله چهارم اطلاعات وارد شده را تاييد نهايي نماييد. سپس از منوي خدمات گزينه اداره دانشجويان داخل را انتخاب نموده واز پنجره کشويي گزينه لغو تعهد آموزش رايگان را انتخاب نماييد.بعد از انتخاب اين گزينه صفحه درخواست باز شده و اطلاعات مربوطه را وارد نماييد.پس از وارد کردن اطلاعات و ثبت نهايي روي گزينه کارتابل کليک نموده و کد پيگيري خود را مشاهده فرمائيد.لازم به ذکر است درخواست ثبت شده ابتدا به دانشگاه محل تحصيل شما ارسال شده و بعد از بررسي در دانشگاه درصورت نياز به پرداخت به کارتابل متقاضي جهت پرداخت ارسال مي گرددو بعد از پرداخت متقاضي جهت تاييد نهايي به سازمان ارسال مي گردد. در صورتي که درخواست تياز به پرداخت نداشته باشد بعد از تاييد دانشگاه درخواست به سازمان ارسال مي گردد.مدت زمان بررسي درخواست در دانشگاه را از دانشگاه محل تحصيل خود پيگيري نموده و مدت زمان تاييد درخواست در سازمان 30 روز مي باشد.در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال نماييد.سوابق کاري (در صورت وجود) نامه عدم کاريابي (در صورت احراز شرايط) راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
آيين نامه و دستورالعمل
6صدور گواهي اشتغال به تحصيلامور دانشجويان داخلدانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي زير مجموعه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوريجهت ثبت درخواست گواهي اشتغال به تحصيل ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد. بعد از ثبت نام در سامانه وارد پروفايل خود شده و از منوي خدمات ، گزينه اداره کل امور دانشجويان داخل را انتخاب نموده و از پنجره کشويي گزينه صدور گواهي اشتغال به تحصيل را انتخاب نماييد.پس از انتخاب اين گزينه صفحه درخواست باز شده و پس از ثبت اطلاعات مورد نظر و پرداخت مبلغ مورد نظر درخواست شما ثبت مي گردد.سپس گزينه کارتابل را زده و فايل گواهي اشتغال به تحصيلي خود را دريافت نماييد.لازم به ذکر است در صورتي که سازمان مخاطب گواهي اشتغال به تحصيل در سازمان هاي موجود در فرم درخواست وجود نداشته باشد بايد گزينه ساير را انتخاب نموده و نام سازمان مورد نظر را بصورت دستي تايپ نماييد.در اين صورت پس از ثبت اطلاعات ، درخواست به سازمان ارسال شده و پس از تاييد در سازمان گواهي اشتغال به تحصيل را از پروفايل خود دريافت نماييد. در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال فرماييد.. راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
7درخواست صدور گواهي خروج از کشور به اداره گذرنامهامور بورس و دانشجويان خارجدانشجويان داراي پذيرش خارج از کشورجهت ثبت درخواست صدور گواهي خروج از کشور به اداره گذرنامه ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد.بعد از ثبت اطلاعات هويتي در مرحله اول کليد بعدي را فشار دهيد و وارد مرحله دوم شويد.در اين مرحله اطلاعات و مدارک هويتي را تکميل نموده و با زدن کليد بعدي وارد مرحله سوم شويد.در اين مرحله مقاطع تحصيلي خود را بطور کامل وارد نموده و کليد بعدي را فشار دهيد.در انتها و در مرحله چهارم اطلاعات وارد شده را تاييد نهايي نماييد.لازم به ذکر است جهت دسترسي به درخواست صدور گواهي خروج از کشور به اداره گذرنامه بايد در پروفايل خود در قسمت اطلاعات مقاطع تحصيلي يک مقطع خارجي شاغل به تحصيل و يا داراي پذيرش ثبت نموده باشيد. سپس از منوي خدمات گزينه اداره کل بورس و اعزام دانشجويان را انتخاب نموده واز پنجره کشويي گزينه صدور گواهي خروج از کشور به اداره گذرنامه را انتخاب نماييد.بعد از انتخاب اين گزينه صفحه درخواست باز شده و اطلاعات مربوطه را وارد نماييد.پس از وارد کردن اطلاعات و پرداخت مبلغ مورد نظر روي گزينه کارتابل کليک نموده و کد پيگيري خود را مشاهده فرمائيد. مدت زمان بررسي در سازمان حداکثر 2 روز کاري مي باشد.در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال نماييد.گذرنامه ، اقامت معتبر دانشجويي، دانشنامه مقطع قبلي راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
8درخواست صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان خارجامور بورس و دانشجويان خارجکليه دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کشورجهت ثبت درخواست صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان خارج ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد.بعد از ثبت اطلاعات هويتي در مرحله اول کليد بعدي را فشار دهيد و وارد مرحله دوم شويد.در اين مرحله اطلاعات و مدارک هويتي را تکميل نموده و با زدن کليد بعدي وارد مرحله سوم شويد.در اين مرحله مقاطع تحصيلي خود را بطور کامل وارد نموده و کليد بعدي را فشار دهيد.در انتها و در مرحله چهارم اطلاعات وارد شده را تاييد نهايي نماييد.لازم به ذکر است جهت دسترسي به اين درخواست بايد در پروفايل خود در قسمت اطلاعات مقاطع تحصيلي يک مقطع خارجي شاغل به تحصيل ثبت نموده باشيد. سپس از منوي خدمات گزينه اداره کل بورس و اعزام دانشجويان را انتخاب نموده واز پنجره کشويي گزينه صدور گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان خارج را انتخاب نماييد.بعد از انتخاب اين گزينه صفحه درخواست باز شده و اطلاعات مربوطه را وارد نماييد.پس از وارد کردن اطلاعات و پرداخت مبلغ مورد نظر روي گزينه کارتابل کليک نموده و کد پيگيري خود را مشاهده فرمائيد. در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال نماييد.. راهنماي کاربري
گردش کار
9ارزشيابي مدرک تحصيلي خارجيدانش آموختگان خارجفارغ التحصيلان دانشگاه هاي خارج از کشورجهت ثبت درخواست ارزشيابي مدرک تحصيلي خارجي ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد.بعد از ثبت اطلاعات هويتي در مرحله اول کليد بعدي را فشار دهيد و وارد مرحله دوم شويد.در اين مرحله اطلاعات و مدارک هويتي را تکميل نموده و با زدن کليد بعدي وارد مرحله سوم شويد.در اين مرحله مقاطع تحصيلي خود را بطور کامل وارد نموده و کليد بعدي را فشار دهيد.در انتها و در مرحله چهارم اطلاعات وارد شده را تاييد نهايي نماييد. سپس از منوي خدمات گزينه اداره دانش آموختگان را انتخاب نموده واز پنجره کشويي گزينه ارزشيابي مدرک تحصيلي خارجي را انتخاب نماييد.بعد از انتخاب اين گزينه صفحه درخواست باز شده و اطلاعات مربوطه را وارد نماييد.پس از وارد کردن اطلاعات و پرداخت مبلغ مورد نظر روي گزينه کارتابل کليک نموده و کد پيگيري خود را مشاهده فرمائيد.در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال نماييد.. راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
آيين نامه و دستورالعمل
10درخواست تغييرات امور نظام وظيفه دانشجويانامور بورس و دانشجويان خارجدانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کشورجهت ثبت درخواست تغييرات امور نظام وظيفه ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد.بعد از ثبت اطلاعات هويتي در مرحله اول کليد بعدي را فشار دهيد و وارد مرحله دوم شويد.در اين مرحله اطلاعات و مدارک هويتي را تکميل نموده و با زدن کليد بعدي وارد مرحله سوم شويد.در اين مرحله مقاطع تحصيلي خود را بطور کامل وارد نموده و کليد بعدي را فشار دهيد.در انتها و در مرحله چهارم اطلاعات وارد شده را تاييد نهايي نماييد.لازم به ذکر است جهت دسترسي به اين درخواست بايد در پروفايل خود در قسمت اطلاعات مقاطع تحصيلي يک مقطع خارجي شاغل به تحصيل يا داراي پذيرش ثبت نموده باشيد. سپس از منوي خدمات گزينه اداره کل بورس و اعزام دانشجويان را انتخاب نموده واز پنجره کشويي گزينه تغييرات امور نظام وظيفه را انتخاب نماييد.بعد از انتخاب اين گزينه صفحه درخواست باز شده و اطلاعات مربوطه را وارد نماييد.پس از وارد کردن اطلاعات و پرداخت مبلغ مورد نظر روي گزينه کارتابل کليک نموده و کد پيگيري خود را مشاهده فرمائيد. مدت زمان بررسي درخواست در سازمان حداکثر 2 روز کاري مي باشد.در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال نماييد.. راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
11فرصت تحقيقاتي دانشجويان دکتريامور بورس و دانشجويان خارجدانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع دکتري که متقاضي استفاده از فرصت تحقيقاتي داخل و خارج مي باشند.جهت ثبت درخواست فرصت تحقيقاتي داخل و خارج ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد.بعد از ثبت اطلاعات هويتي در مرحله اول کليد بعدي را فشار دهيد و وارد مرحله دوم شويد.در اين مرحله اطلاعات و مدارک هويتي را تکميل نموده و با زدن کليد بعدي وارد مرحله سوم شويد.در اين مرحله مقاطع تحصيلي خود را بطور کامل وارد نموده و کليد بعدي را فشار دهيد.در انتها و در مرحله چهارم اطلاعات وارد شده را تاييد نهايي نماييد. لازم به ذکر است جهت دسترسي به ثبت درخواست فرصت مطالعاتي خارج بايد در پروفايل خود در قسمت اطلاعات مقاطع تحصيلي ، مقطع دکتري خود را با وضعيت شاغل به تحصيل ثبت نماييد. سپس از منوي خدمات گزينه اداره کل بورس و اعزام دانشجويان را انتخاب نموده و از پنجره کشويي گزينه فرصت تحقيقاتي انتخاب نماييد.پس از انتخاب اين گزينه صفحه درخواست باز شده و پس از ثبت اطلاعات مورد نظر درخواست متقاضي به دانشگاه محل تحصيل خود ارسال مي گردد.مدت زمان بررسي درخواست در دانشگاه را از دانشگاه محل تحصيل خود پيگيري فرماييد.بعد از تاييد دانشگاه محل تحصيل درخواست به سازمان ارسال مي گردد . در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال فرماييد.. راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
آيين نامه و دستورالعمل
12تسويه فرصت تحقيقاتي دانشجويان دکتريامور بورس و دانشجويان خارجدانشجويان مقطع دکتري که از فرصت تحقيقاتي استفاده نموده اند.جهت ثبت درخواست تسويه فرصت تحقيقاتي داخل و خارج ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد.بعد از ثبت اطلاعات هويتي در مرحله اول کليد بعدي را فشار دهيد و وارد مرحله دوم شويد.در اين مرحله اطلاعات و مدارک هويتي را تکميل نموده و با زدن کليد بعدي وارد مرحله سوم شويد.در اين مرحله مقاطع تحصيلي خود را بطور کامل وارد نموده و کليد بعدي را فشار دهيد.در انتها و در مرحله چهارم اطلاعات وارد شده را تاييد نهايي نماييد. لازم به ذکر است جهت دسترسي به ثبت درخواست تسويه فرصت مطالعاتي بايد در پروفايل خود درخواست فرصت مطالعاتي ثبت نموده باشيد همچنين مقطع تحصيلي دکتري شاغل به تحصيل نيز در مقاطع تحصيلي در پروفايل خود داشته باشيد.سپس از منوي خدمات گزينه اداره کل بورس و اعزام دانشجويان را انتخاب نموده و از پنجره کشويي گزينه تسويه فرصت تحقيقاتي انتخاب نماييد.پس از انتخاب اين گزينه صفحه درخواست باز شده و پس از ثبت اطلاعات مورد نظر درخواست متقاضي به دانشگاه محل تحصيل خود ارسال مي گردد.مدت زمان بررسي درخواست در دانشگاه را از دانشگاه محل تحصيل خود پيگيري فرماييد.بعد از تاييد دانشگاه محل تحصيل درخواست به سازمان ارسال مي گردد . در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال فرماييد.تصوير خلاصه گزارش فرصت تحقيقاتي تاييد شده توسط استاد راهنما- بارگذاري مقالات - درصورت استفاده از فرصت تحقيقاتي خارج صفحه مشخصات گذرنامه - تصوير گذرنامه(مهر خروج)- تصوير گذرنامه(مهر ورود)- تصوير لاشه بليط رفت و برگشت نيز بارگذاري گردد. راهنماي کاربري
13کميسيون موارد خاص دانشجويان داخلامکاناتدانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاههاي داخلجهت ثبت درخواست کميسيون موارد خاص( افزايش سنوات تحصيلي، تمديد سنوات تحصيلي، بازگشت به تحصيل، مرخصي تحصيلي، تغيير رشته-گرايش، تغيير گروه آزمايشي، دفاع از پايان نامه، آزمون جامع براي سومين بار، ساير)ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد.بعد از ثبت اطلاعات هويتي در مرحله اول کليد بعدي را فشار دهيد و وارد مرحله دوم شويد.در اين مرحله اطلاعات و مدارک هويتي را تکميل نموده و با زدن کليد بعدي وارد مرحله سوم شويد.در اين مرحله مقاطع تحصيلي خود را بطور کامل وارد نموده و کليد بعدي را فشار دهيد.در انتها و در مرحله چهارم اطلاعات وارد شده را تاييد نهايي نماييد. سپس از منوي خدمات گزينه اداره دانشجويان داخل را انتخاب نموده واز پنجره کشويي گزينه کميسيون موارد خاص را انتخاب نماييد.بعد از انتخاب اين گزينه صفحه درخواست باز شده و اطلاعات مربوطه را وارد نماييد.پس از وارد کردن اطلاعات و ثبت نهايي روي گزينه کارتابل کليک نموده و کد پيگيري خود را مشاهده فرمائيد.لازم به ذکر است درخواست ثبت شده ابتدا به دانشگاه محل تحصيل شما ارسال شده و بعد از بررسي در دانشگاه درصورت نياز به بررسي درخواست در شوراي استاني ، درخواست به کارتابل شما ارسال شده و با کليک برروي کد پيگيري درخواست خود مبلغ مورد نظر را پرداخت نماييد.ودر صورت نياز به بررسي درخواست در سازمان ، درخواست مجدد به کارتابل متقاضي جهت پرداخت ارسال شده و بعد از پرداخت مورد نظر به سازمان جهت بررسي ارسال مي گردد. مدت زمان بررسي درخواست در دانشگاه را از دانشگاه محل تحصيل خود پيگيري نموده و مدت زمان بررسي در سازمان حداکثر 2 ماه مي باشد.در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال نماييد.مدارک اثبات خاص بودن شرايط دانشجو براي طرح موضوع در کميسيون موارد خاص راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
14انتقال مهماني دانشجويان داخل نسخه نهاييامور دانشجويان داخلدانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاههاي دولتي ، فني و حرفه اي و غير انتفاعيزمان ثبت درخواست انتقالي مهماهي، ارديبهشت ماه هر سال است. امکان انتقالي و مهماني بين دانشگاههاي هم نوع وجود دارد. درخواست دانشجويان دانشگاههاي آزاد، علوم پزشکي، پيام نور، علمي کاربردي در اين سامانه قابل ثبت و رسيدگي نيست. مراحل انجام کار: ثبت درخواست دانشجو در سامانه سجاد(ارديبهشت ماه) - بررسي در دانشگاه مبدا(1 خرداد تا 15 تيرماه) - بررسي در دانشگاه(هاي) مقصد (16 تيرماه تا 31 مردادماه) جهت ثبت درخواست انتقالي و ميهماني ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد. بعد از ثبت اطلاعات هويتي در مرحله اول کليد بعدي را فشار دهيد و وارد مرحله دوم شويد.در اين مرحله اطلاعات و مدارک هويتي را تکميل نموده و با زدن کليد بعدي وارد مرحله سوم شويد.در اين مرحله مقاطع تحصيلي خود را بطور کامل وارد نموده و کليد بعدي را فشار دهيد.در انتها و در مرحله چهارم اطلاعات وارد شده را تاييد نهايي نماييد. لازم به ذکر است بازه زماني ثبت درخواست در ارديبهشت ماه هر سال از طريق سايت سامانه سجاد به آدرس Portal.Saorg.ir اطلاع رساني مي گردد. جهت ثبت درخواست انتقالي و ميهماني از منوي خدمات گزينه اداره دانشجويان داخل را انتخاب نموده و از پنجره کشويي گزينه گزينه انتقالي و ميهماني دانشجويان داخل را انتخاب نماييد. بعد از انتخاب اين گزينه صفحه درخواست باز شده و اطلاعات مربوطه را وارد نماييد.پس از وارد کردن اطلاعات و ثبت نهايي روي گزينه کارتابل کليک نموده و کد پيگيري خود را مشاهده فرماييد.لازم به ذکر است درخواست ثبت شده ابتدا به دانشگاه مبداو پس از تاييد به دانشگاه مقصد ارسال مي گردد.مدت زمان بررسي در هردو دانشگاه مبدا و مقصد را از دانشگا هاي مربيوطه پيگيري نماييد.در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال فرماييد.ريزنمرات، مدارک دال بر خاص بودن شرايط دانشجو (مطابق با آيين نامه) راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
آيين نامه و دستورالعمل
15فرآيند بورس دولت هاي خارجيامور بورس و دانشجويان خارجفارغ التحصيلان مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد علاقمند به استفاده از بورس دولت هاجهت ثبت درخواست بورس دولت ها ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد.بعد از ثبت اطلاعات هويتي در مرحله اول کليد بعدي را فشار دهيد و وارد مرحله دوم شويد.در اين مرحله اطلاعات و مدارک هويتي را تکميل نموده و با زدن کليد بعدي وارد مرحله سوم شويد.در اين مرحله مقاطع تحصيلي خود را بطور کامل وارد نموده و کليد بعدي را فشار دهيد.در انتها و در مرحله چهارم اطلاعات وارد شده را تاييد نهايي نماييد.لازم به ذکر است جهت دسترسي به درخواست بورس دولت ها بايد در پروفايل خود در قسمت اطلاعات مقاطع تحصيلي ، مقطع کارشناسي و يا کارشناسي ارشد با وضعيت فارغ التحصيل داشته باشيد. سپس از منوي خدمات گزينه اداره کل بورس و اعزام دانشجويان را انتخاب نموده واز پنجره کشويي گزينه بورس دولت ها را انتخاب نماييد.بعد از انتخاب اين گزينه صفحه درخواست باز شده و اطلاعات مربوطه را وارد نماييد.پس از وارد کردن اطلاعات مورد نظر روي گزينه کارتابل کليک نموده و کد پيگيري خود را مشاهده فرمائيد.(لازم به ذکر است ثبت نام بورس دولت ها به صورت دائمي در سامانه سجاد فعال نبوده و فراخوان ثبت نام از طريق سايت اداره کل بورس و اعزام دانشجويان http://scholarship.saorg.ir/ اطلاع رساني مي گردد) .در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال نماييد.1-تصوير کامل شناسنامه 2-تصوير کارت ملي (هر دو طرف در يک نسخه) 3-تصوير مدرک تحصيلي و ريز نمرات 4-وضعيت استخدامي ( مربي يا غير مربي ) موافقت نامه رسمي از رئيس دانشگاه يا موسسه آموزش عالي ذيربط يا موافقت نامه رسمي از بالاترين مقام دستگاه ذينفع با رعايت ضوابط و مقررات. 5-گواهي آزمون زبان. 6-مدارک مربوط به معافيت تحصيلي براي مشمولان نظام وظيفه يا کارت پايان خدمت. 7-رزومه ( فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و اجرايي). 8-کسب تاييديه از کميته علمي مربوطه ( برگزاري مصاحبه حضوري ) 9-ضروري است قبل از انتخاب نام دانشگاه، اعتبار و سطح دانشگاه از سايت اداره کل امور دانش آموختگان به آدرس http://grad.saorg.ir بررسي نماييد. در صورت انتخاب دانشگاه نامعتبر، مسئوليت بر عهده متقاضي مي باشد. راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
16انتقالي،مهماني دانشجويان شاهد و ايثارگر نسخه نهاييامور شاهد و ايثارگردانشجويان شاغل به تحصيل داراي شرايط ايثارگريجهت ثبت درخواست انتقالي و ميهماني شاهد و ايثارگر ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد. بعد از ثبت اطلاعات هويتي در مرحله اول کليد بعدي را فشار دهيد و وارد مرحله دوم شويد.در اين مرحله اطلاعات و مدارک هويتي را تکميل نموده و با زدن کليد بعدي وارد مرحله سوم شويد.در اين مرحله مقاطع تحصيلي خود را بطور کامل وارد نموده و کليد بعدي را فشار دهيد.در انتها و در مرحله چهارم اطلاعات وارد شده را تاييد نهايي نماييد. لازم به ذکر است بازه زماني ثبت درخواست در ارديبهشت و خردادماه هرسال از طريق سايت سامانه سجاد اطلاع رساني خواهد شد.لذا جهت ثبت درخواست انتقالي و ميهماني از منوي خدمات گزينه اداره کل امور شاهد و ايثارگر را انتخاب نموده و از پنجره کشويي گزينه انتقالي و ميهماني دانشجويان شاهدو ايثارگر را انتخاب نماييد.پس از انتخاب اين گزينه صفحه درخواست بازشده و پس از ثبت اطلاعات مورد نظر درخواست شما به دانشگاه مبدا ارسال مي گردد.پس از تاييد در دانشگاه مبدا درخواست به سازمان ارسال مي گردد.لطفا قبل از ثبت درخواست به شرايط و آئين نامه هاي انتقالي و ميهماني دانشجويان شاهد و ايثارگر توجه داشته باشيد.مدت زمان بررسي درخواست شما در سازمان حداکثر 2 ماه مي باشد. در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال فرماييد.. راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
آيين نامه و دستورالعمل
17انتقال دانشجويان خارج به داخلامور دانشجويان داخلدانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي خارج از کشور که علاقمند انتقال به دانشگاه هاي داخل کشور هستند.(درخواست دانشجويان رشته هاي علوم پزشکي در اين سامانه قابل بررسي و رسيدگي نمي باشد.)جهت ثبت درخواست انتقال خارج به داخل ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد.بعد از ثبت اطلاعات هويتي در مرحله اول کليد بعدي را فشار دهيد و وارد مرحله دوم شويد.در اين مرحله اطلاعات و مدارک هويتي را تکميل نموده و با زدن کليد بعدي وارد مرحله سوم شويد.در اين مرحله مقاطع تحصيلي خود را بطور کامل وارد نموده و کليد بعدي را فشار دهيد.در انتها و در مرحله چهارم اطلاعات وارد شده را تاييد نهايي نماييد. سپس از منوي خدمات گزينه اداره دانشجويان داخل را انتخاب نموده واز پنجره کشويي گزينه انتقال خارج به داخل را انتخاب نماييد.بعد از انتخاب اين گزينه صفحه درخواست باز شده و اطلاعات مربوطه را وارد نماييد.پس از وارد کردن اطلاعات و پرداخت مبلغ مورد نظر ، روي گزينه کارتابل کليک نموده و کد پيگيري خود را مشاهده فرمائيد.لازم به ذکر است درخواست ثبت شده ابتدا به دبيرخانه شوراي انتقال سازمان جهت بررسي ارسال مي گردد. در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال نماييد.آخرين گواهي اشتغال به تحصيل ، ريز نمرات تحصيلي ، (اگر دانشجوي دکتري پژوهشي و يا آموزشي ،پژوهشي در مرحله پايان نامه باشد نياز به گزارش پيشرفت تحصيلي نيز مي باشد.) راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
آيين نامه و دستورالعمل
18فرآيند صدور مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارجامور بورس و دانشجويان خارجمتقاضيان دريافت مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارجقبل از ثبت درخواست صدور مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج متقاضي بايد در سايت درگاه ملي مجوزها ( https://g4b.ir/) ثبت نام نموده سپس به سامانه سجاد جهت ثبت درخواست مراجعه نمايد. جهت ثبت درخواست تاسيس موسسات اعزام دانشجو به خارج در ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد.بعد از ثبت اطلاعات هويتي در مرحله اول کليد بعدي را فشار دهيد و وارد مرحله دوم شويد.در اين مرحله اطلاعات و مدارک هويتي را تکميل نموده و با زدن کليد بعدي وارد مرحله سوم شويد.در اين مرحله مقاطع تحصيلي خود را بطور کامل وارد نموده و کليد بعدي را فشار دهيد.در انتها و در مرحله چهارم اطلاعات وارد شده را تاييد نهايي نماييد.لازم به ذکر است ابتدا شرايط اوليه ثبت درخواست را از طريق سايت سامانه سجاد Portal.Saorg.ir مطالعه فرماييد.سپس از منوي خدمات گزينه اداره کل بورس و اعزام دانشجويان را انتخاب نموده و از پنجره کشويي گزينه صدور مجوز موسسات اعزام دانشجو به خارج را انتخاب و فرم مربوطه را تکميل نماييد.پس از ثبت درخواست روي گزينه کارتابل کليک نموده و کد پيگيري خود را مشاهده نماييد.1- مقطع تحصيلي کارشناسي به بالا با وضعيت تحصيلي دانش آموخته داشته باشد. 2-حداقل 30 سال سن داشته باشد. 3-از لحاظ وضعيت تاهل، متاهل باشد 4-در صورتي که جنسيت متقاضي مرد باشد، از لحاظ وضعيت نظام وظيفه، يکي از دو وضعيت معافيت يا داراي کارت پايان خدمت را داشته باشد.
گردش کار
سوالات متداول
19فرآيند کارنامه سلامت جسم دانشجويانامور مشاوره و سلامتکليه دانشجويان متقاضي ورود به دانشگاه هاي زير مجموعه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوريجهت ثبت نام کارنامه سلامت جسم ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد. بعد از ثبت نام در سامانه وارد پروفايل خود شده و منوي کارنامه سلامت دانشجويان را انتخاب نموده و از پنجره کشويي گزينه هاي کارنامه سلامت جسم را جداگانه تکميل نماييد.پس از ثبت درخواست با کليک برروي گزينه کارتابل کد پيگيري را مشاهده نماييد.لازم به ذکر است پس از ثبت درخواست به دانشگاه محل تحصيل ارسال مي گردد.جهت پيگيري وضعيت درخواست مي توانيد از طريق کارتابل وضعيت درخواست را مشاهده فرماييد. در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال فرماييد.. راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
20کارنامه سلامت روان دانشجويانامور مشاوره و سلامتکليه دانشجويان متقاضي ورود به دانشگاه هاي زير مجموعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوريجهت ثبت نام کارنامه سلامت روان ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد. بعد از ثبت نام در سامانه وارد پروفايل خود شده و منوي کارنامه سلامت دانشجويان را انتخاب نموده و از پنجره کشويي گزينه هاي کارنامه سلامت جسم و کارنامه سلامت روان را جداگانه تکميل نماييد.پس از ثبت درخواست با کليک برروي گزينه کارتابل کد پيگيري را مشاهده نماييد.لازم به ذکر است پس از ثبت درخواست به دانشگاه محل تحصيل ارسال مي گردد.جهت پيگيري وضعيت درخواست مي توانيد از طريق کارتابل وضعيت درخواست را مشاهده فرماييد. در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال فرماييد.. راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
21فرآيند پذيرش دانشجويان قهرمان ورزشيامور تربيت بدنيقهرمانان ورزشي متقاضي تحصيل در دانشگاهها مطابق با آيين نامهپذيرش مطابق با آيين نامه پذيرش قهرمانان ورزشي. آيين نامه در سايت اداره کل تربيت بدني به آدرس زير در دسترس است. http://uso.saorg.ir. راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
22فرآيند صدور معافيت تحصيليامور بورس و دانشجويان خارجدانشجويان شاغل به تحصيل يا داراي پذيرش در خارج از کشورجهت ثبت درخواست معافيت تحصيلي ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد.بعد از ثبت اطلاعات هويتي در مرحله اول کليد بعدي را فشار دهيد و وارد مرحله دوم شويد.در اين مرحله اطلاعات و مدارک هويتي را تکميل نموده و با زدن کليد بعدي وارد مرحله سوم شويد.در اين مرحله مقاطع تحصيلي خود را بطور کامل وارد نموده و کليد بعدي را فشار دهيد.در انتها و در مرحله چهارم اطلاعات وارد شده را تاييد نهايي نماييد.لازم به ذکر است جهت دسترسي به درخواست معافيت تحصيلي بايد در پروفايل خود در قسمت اطلاعات مقاطع تحصيلي يک مقطع خارجي شاغل به تحصيل و يا داراي پذيرش ثبت نموده باشيد. سپس از منوي خدمات گزينه اداره کل بورس و اعزام دانشجويان را انتخاب نموده واز پنجره کشويي گزينه معافيت تحصيلي را انتخاب نماييد.بعد از انتخاب اين گزينه صفحه درخواست باز شده و اطلاعات مربوطه را وارد نماييد.پس از وارد کردن اطلاعات و پرداخت مبلغ مورد نظر روي گزينه کارتابل کليک نموده و کد پيگيري خود را مشاهده فرمائيد. مدت زمان بررسي در سازمان حداکثر 2 روز کاري مي باشد.در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال نماييد.. راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
23ثبت درخواست دانشجوي نمونهامور دانشجويان داخلدانشجويان برتر دانشگاههاي کشوراين جشنواره هر سال با اعلام فراخوان عمومي برگزار مي شود. پس از پايان مهلت ثبت نام، داوري در دو سطح دانشگاهي و کشوري برگزار مي شود.مستندات سوابق آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و فناوري راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
24اخذ ارز دانشجوييامور بورس و دانشجويان خارجکليه دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي خارج از کشورجهت ثبت درخواست ارز دانشجويي ابتدا وارد سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir شده سپس کليد ثبت نام را فشاردهيد.بعد از ثبت اطلاعات هويتي در مرحله اول کليد بعدي را فشار دهيد و وارد مرحله دوم شويد.در اين مرحله اطلاعات و مدارک هويتي را تکميل نموده و با زدن کليد بعدي وارد مرحله سوم شويد.در اين مرحله مقاطع تحصيلي خود را بطور کامل وارد نموده و کليد بعدي را فشار دهيد.در انتها و در مرحله چهارم اطلاعات وارد شده را تاييد نهايي نماييد.لازم به ذکر است جهت دسترسي به درخواست ارز دانشجويي بايد در پروفايل خود در قسمت اطلاعات مقاطع تحصيلي يک مقطع خارجي شاغل به تحصيل ثبت نموده باشيد. سپس از منوي خدمات گزينه اداره کل بورس و اعزام دانشجويان را انتخاب نموده واز پنجره کشويي گزينه ارز دانشجويي را انتخاب نماييد.بعد از انتخاب اين گزينه صفحه درخواست باز شده و اطلاعات مربوطه را وارد نماييد.پس از وارد کردن اطلاعات و پرداخت مبلغ مورد نظر روي گزينه کارتابل کليک نموده و کد پيگيري خود را مشاهده فرمائيد. در صورت داشتن سوالات بيشتر از قسمت پشتيباني سامانه سجاد پيام خود را ارسال نماييد.تصوير گواهي اشتغال به تحصيل،تصوير گواهي پذيرش يا فرم I20 ،تصوير برگه ويزاي تحصيلي،تصوير برگه خروج راهنماي کاربري
گردش کار
سوالات متداول
25فرآیند صدور مجوز موسسات جذب دانشجوی بین الملل