ردیفنام فرایندنام بخش متولی فرایندمخاطبین فرایندتوضیحات تکمیلیمدارک مورد نیازلینک راهنما کاربری
1فرآيند تاييد مدارک دانشجويان داخل و غير ايرانيامور دانشجويان داخلدانشجويان و دانش آموختگان دانشگاههاي دولتي وزارت علوم، غير انتفاعي، پيام نور، فني و حرفه اي، فرهنگيانتاييد مدارک دانشگاههاي علوم پزشکي و آزاد از طريق اين سامانه انجام نمي شودتصوير مدارک تحصيلي جهت ترجمه
2فرآيند لغو تعهد آموزش رايگانامور دانشجويان داخلدانش آموختگان دوره روزانه دانشگاههاي دولتي1. ثبت درخواست متقاضي در پورتال 2. بررسي و تاييد دانشگاه 3. پرداخت متقاضي (در صورت نياز) 4. بررسي نهايي در سازمان امور دانشجويان 5. ارسال نتيجه به دانشگاه جهت مشاهدهسوابق کاري (در صورت وجود) نامه عدم کاريابي (در صورت احراز شرايط)دانلود راهنماي کاربري
3کميسيون بررسي موارد خاص دانشجويان داخلامور دانشجويان داخلدانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاههاي داخلافزايش سنوات تحصيلي، تمديد سنوات تحصيلي، بازگشت به تحصيل، مرخصي تحصيلي، تغيير رشته-گرايش، تغيير گروه آزمايشي، دفاع از پايان نامه، آزمون جامع براي سومين بار، سايرمدارک اثبات خاص بودن شرايط دانشجو براي طرح موضوع در کميسيون موارد خاص
4فرآيند انتقالي، ميهماني دانشجويان داخلامور دانشجويان داخلدانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاههاي دولتي ، فني و حرفه اي و غير انتفاعيزمان ثبت درخواست انتقالي مهماهي، ارديبهشت ماه هر سال است. امکان انتقالي و مهماني بين دانشگاههاي هم نوع وجود دارد. درخواست دانشجويان دانشگاههاي آزاد، علوم پزشکي، پيام نور، علمي کاربردي در اين سامانه قابل ثبت و رسيدگي نيست. مراحل انجام کار: ثبت درخواست دانشجو در سامانه سجاد(ارديبهشت ماه) - بررسي در دانشگاه مبدا(1 خرداد تا 15 تيرماه) - بررسي در دانشگاه(هاي) مقصد (16 تيرماه تا 31 مردادماه)ريزنمرات، مدارک دال بر خاص بودن شرايط دانشجو (مطابق با آيين نامه)