شکایت
г—Ќбе 2

مرحله دوم
г—Ќбе 1

قوانین و مقررات

Section

  1. . متقاضی محترم؛جهت پیگیری درخواست های ثبت شده قبلی و سوال درباره فرایند خدمات سامانه ، از طریق درخواست پشتیبانی و سوال های پر تکرار اقدام کنند.

  2. این سامانه مختص شکایات مربوط به عملکرد سازمان امور دانشجویان ، سامانه سجاد و عملکرد معاونتهای دانشجویی دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم (دانشگاه های دولتی ، غیر دولتی ، غیر انتفاعی ، پیام نور ، فنی حرفه ای و علمی کاربردی ) میباشد .
  3. توجه:
  4. شکایات مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های علوم پزشکی مربوط به سازمان امور دانشجویان نبوده و باید از دفتر مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشت پیگیری شود.
  5. ثبت شکایات دانشگاه آزاد اسلامی : (به صورت لینک) https://bazresi.iau.ir/fa
  6. ثبت شکایات دانشگاه های علوم پزشکی : (به صورت لینک) https://bazresi.tums.ac.ir/
  7. شکایات مربوط به عملکرد استادان و کارکنان دانشگاه ها و موضوعات آموزشی و پژوهشی،مربوط به این سازمان نبوده و باید از طریق مدیران دانشگاه مربوطه یا دفتر بازرسی وزارت علوم پیگیری شود.
  8. ثبت شکایات دفتر بازرسی وزارت علوم : (به صورت لینک) https://erp.msrt.ir/Hermes

Sending
نگارش : 1.179