متقاضي گرامي جهت اصلاح اطلاعات در سامانه استعلام مدرک تحصيلي، در صورتيکه دانش آموخته داننشگاههاي زيرمجموعه وزارت علوم (دانشگاههاي دولتي وزارت علوم، غير انتفاعي، فني حرفه اي، پيام نور، جامع علمي کاربردي، فرهنگيان) هستيد، بايد در اين سامانه درخواست تاييديه تحصيلي ثبت نماييد. جهت دريافت راهنماي دريافت اين خدمت، به ميز خدمت سامانه مراجعه نماييد. اگر فارغ التحصيل دانشگاههاي علوم پزشکي يا دانشگاه آزاد يا حوزه هاي علميه هستيد بايد مراتب از طريق وزارت بهداشت، سازمان مرکزي دانشگاه آزاد و مرکز مديريت حوزه هاي علميه پيگيري شود. اگر دانشجوي شاغل به تحصيل در دانشگاه هستيد و اطلاعات شما در سامانه استعلام دچار مشکل است، جهت رفع مشکل بايد از دانشگاه خود پيگيري نماييد.