ثبت نهایی درخواست شرکت در جشنواره

شما مجاز به ثبت این درخواست نمی باشید. شرایط ثبت درخواست به شرح زیر است:
زمان ثبت درخواست دانشجوی نمونه به پایان رسیده است

تعهد نامه صحت مدارک جشنواره دانشجوی نمونه

اینجانب متقاضی شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه سال 1397، صحت اطلاعات فرمهای تکمیل شده و اسناد بارگزاری شده را تایید می نمایم و متعهد می گردم چنانچه در هر زمان عدم صحت مدارک و اطلاعات این ثبت نام مشـخص گـردد، نسبت به کان لم یکن نمودن ثبت نام از طرف دبیرخانه جشنواره، حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نمایم و مسولیت هرگونه عواقب آن را شخصا به عهده خواهم گرفت.

مشخصات کاربری و شناسنامه ای

Sending
نگارش : 1.24