سازمان امور دانشجویی

برای استفاده از خدمات آزمون زبان MSRT از لینک 1 یا لینک 2 استفاده نمایید

برای استفاده از سایر خدمات سامانه سجاد از این لینک استفاده نمایید

برای استفاده از سایر خدمات سامانه سجاد برای دانشجویان بین الملل از این لینک استفاده نمایید

به اطلاع متقاضیان محترم آزمون زبان MSRT می رساند ثبت نام آزمون از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۹۸ تا چهارشنبه ۲ مردادماه ۹۸ از طریق سامانه سجاد انجام می شود. شایان ذکر است اطلاعات افرادی که در سامانه قبلی پروفایل تایید شده داشتند، به این سامانه منتقل شده و نیازی به تایید مجدد نمی باشد. ضمنا تا قبل از شروع ثبت نام، داوطلبانی که پروفایل ندارند می توانند در سامانه سجاد ثبت نام اولیه را انجام‌دهند(پروفایل جدید بسازند)