به اطلاع ميرساند ثبت درخواست انتقالي دانشجويان شاهد و ايثارگر از 24 تيرماه آغاز شده و تا 27 مردادماه ادامه خواهد داشت.

ذكر چند نكته در اين خصوص الزامي است.

1. ثبت درخواست در سايت دو مرحله اي است. در مرحله اول، ثبت نام اوليه انجام شده و اطلاعات شخصي و تحصيلي فرد دريافت مي شود. اين به منزله عضويت در سايت است و هنوز هيچ درخواستي ثبت نشده است. در مرحله دوم، دانشجو بايد با توجه به راهنماي كاربري و از طريق منوي خدمات، خدمت مورد نظر خود را انتخاب(در اينجا انتقالي و مهماني دانشجويان شاهد و ايثارگر) و فرم مربوطه را تكميل نمايد.

2. شرايط ثبت درخواست انتقالي دانشجويان شاهد و ايثارگر، طبق آيين نامه تنظيم شده و دانشجوياني كه بر اساس اطلاعات اوليه ثبت نامي واجد شرايط هستند امكان مشاهده لينك و ثبت درخواست انتقالي و مهماني را دارند.

3. در مراحل ثبت نام، حتما كليه موارد الزامي از قبيل وضعيت ايثارگري و سوابق تحصيلي را به دقت تكميل نماييد. هر اطلاعاتي در ثبت نام نياز به اصلاح داشته باشد، مي توانيد از طريق ويرايش پروفايل اقدام نماييد.

4. مهلت ثبت درخواست انتقالي و مهماني دانشجويان داخل (كه مشمول آيين نامه دانشجويان شاهد و ايثارگر نمي شوند) ارديبهشت ماه هر سال ست و اكنون براي ايشان امكان ثبت درخواست وجود ندارد.

5. راهنماي كاربري استفاده از سيستم: