۳۰ تیرماه ۱۳۹۵ مراسم جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۴

مراسم جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۴ در روز چهارشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۵ برگزار می گردد

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان مراسم جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۴ بر اساس زمان تعیین شده از سوی دفتر معاون اول محترم ریاست جمهوری و با حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی از ساعت ۱۴ الی ۱۶ روز چهارشنبه ۳۰ تیرماه ۹۵ در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود.

روابط عمومی سازمان