معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید در برطرف کردن مشکلات منطقه موثر باشند و دانشگاهی که به مسائل پیرامون خود بی توجه باشد به خوبی به رسالت خود عمل نکرده است.
به گزارش روابط عمومیسازمان اموردانشجویان، دکتر مجتبی صدیقی در پنجاه و نهمین گردهمایی معاونان دانشجویی سراسر کشور دردانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار اظهار داشت: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید مشکلات منطقه خود را با انجام طرح های پژوهشی و مطالعاتی برطرف کنند.
وی همچنین به ظرفیت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اشاره کرد و گفت: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار باید به سمت بین المللی شدن و جذب دانشجویان خارجی جهت تحصیل در این دانشگاه گام بردارد.
معاون وزیر علوم با اشاره به افزایش روحیه نشاط در محیط های دانشگاهی گفت : در بخش دانشجویی باید به نیازهای روحی، روانی و فرهنگی دانشجویان توجه کارشناسی شود و لازم است با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی در سطح دانشگاه، زمینه ارتقای نشاط آنها را فراهم کنیم.
گفتنی است پنجاه و نهمین گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در روزهای ششم و هفتم بهمن ماه برگزار می شود.
روابط عمومی سازمان